Hướng dẫn làm thủ tục kê khai hải quan

Thông Tin khai báo hải quan tại cảng Bình Dương:

  • Mã Chi Cục Hải Quan Cửa Khẩu Cảng Tổng Hợp Bình Dương: 43CNRCN
  • Tên Cảng: Cảng Tổng Hợp Bình Dương
  • Mã địa điểm xếp dỡ hàng: VNBDU
  • Mã địa điểm lưu kho chờ thông quan: 43CNRCN